Mag sumite sa Mainlander Filipino edisyon / Submit to Mainlander Filipino edition

1_37screen-shot-2012-07-07-at-22317-pm_v2

Mag sumite sa Mainlander Filipino edisyon

Sa nakalipas na ilang taon ang Mainlander ay nabuo bilang isa sa mga tagapagtaguyod ng progresibong pagsusuri ng mga munisipal na pulitika sa Vancouver. Isa sa mga orihinal na layunin ng Mainlander ay   “isalin ang mahirap unawain na wika at madalas na nakaliligaw na mga dokumento at mga patakaran ng local na munisipyo sa wika na maaaring maunawaan ng tao.”

Itong espesyal na isyu ng Mainlander ay susubukang bumuo ng aktibong koneksyon sa pagitan ng mga progresibong komunidad sa Vancouver. Bukod sa pag sasalin sa wika ng Tagalog ng mga artikulo at mga sanaysay ng Mainlander, Inaanyayahan po namin ang publiko sa pag sumite ng mga artikulo tungkol sa mga paksa na mula sa kamakailang kasaysayan ng mga Pilipino na nag organisa ng mga grupo katulad ng (Kalayaan Centre, Filipino-Canadian Youth Alliance, atbp) sa Vancouver. Interesado din kami sa mga manunulat na lokal at internasyonal na Pilipino na gustong mag sumite ng mga paksa tungkol sa kasalukuyang pulitika sa Pilipinas, pamamayahag at mga kritikal na pagsusulat.

Ang kolektibong editoryal ng Mainlander Ingles-Tagalog ay nagkakaisa sa pamamagitan ng ibinahaging mga prinsipyo, katulad ng pagtatrabaho sa interseksyon ng mga problema tungkol sa mga imigrante, lupa at pabahay. Ang aming giya ay tungkol sa hustisya ng lipunan, LGBT *, at ang paggamit ng pemenistang lente ukol sa pulitikang panlipunan. Ginagamit namin ang kolonyal na konteksto ng Vancouver at Hilagang Amerika, ang aming anti-rasista at anti-imperyalistang posisyon ay nanggagaling sa karanasan ng kolonyalismo bilang isang sistema.

Upang mag sumite o sumali, mangyaring mag-email sa tagalog@themainlander.com

Huling araw para mag sumite: August 15, 2014

ML_tagalog_short

Submit to The Mainlander Filipino edition

Over the past few years The Mainlander has developed into a mainstay of progressive analysis and coverage of municipal politics in Vancouver. One of the original aims of The Mainlander is to “translate complex, and often misleading, municipal documents and policies into language that people can understand.”

This special issue of The Mainlander will seek to develop active connections within the progressive community of Vancouver. Tagalog language articles will be translated into English and new essay from The Mainlander will be translated into Tagalog. We invite the public to submit articles, with a particular interest in the recent history of Filipinos who have organized groups in Vancouver (i.e. Kalayaan Centre, Filipino-Canadian Youth Alliance, etc.). We are also interested in local and international Filipino writers who would like to submit on current topics including politics in the Philippines, news and critical writing.

The editorial collective of the English-Tagalog edition is united by shared principles, working at the intersection of migrant, land and housing struggles. Our guiding framework is a social justice, LGBT* and feminist lens on class politics. We work in the colonial context of Vancouver and North America.

To submit or be involved, please email tagalog@themainlander.com

Deadline for submissions: August 15th, 2014